Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Projekta nosaukums: Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 2. marta - 2014. gada 31. augustam

Projekta vispārīgais mērķis: uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju

Projekta plānotais finansējums: 25 500 718 latu, tai skaitā: ESF - 21 675 610 latu; VB - 3 825 108 lati;

Mērķa auditorija: audzēkņi, kuri apgūst kādu no sākotnējās profesionālās izglītības programmām akreditētā valsts, pašvaldību vai privātā profesionālā izglītības iestādē

Galvenās aktivitātes: Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes "Sākotnējas profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" projekta "Sākotnējas profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 īstenošana.

Vairāk informācijas: Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa, tālr.: +371 67047804,e-pasts: prese@izm.gov.lv

Atpakaļ